1920 Yılı ve Sol Muhalefet

Y l ve Sol Muhalefet Ye il Ordu Cemiyeti Hafi gizli T rkiye Kom nist Partisi T rkiye Halk tirakiyun F rkas Resmi T rkiye Kom nist F rkas y l T rkiye tarihinin bu en ilgin ve en bilinmeyen y llar ndan biri siyasi ya

 • Title: 1920 Yılı ve Sol Muhalefet
 • Author: Hamit Erdem
 • ISBN: 9789755704470
 • Page: 259
 • Format: Paperback
 • Ye il Ordu Cemiyeti Hafi gizli T rkiye Kom nist Partisi T rkiye Halk tirakiyun F rkas Resmi T rkiye Kom nist F rkas 1920 y l , T rkiye tarihinin bu en ilgin ve en bilinmeyen y llar ndan biri,siyasi ya am m zda rne i olmayan farkl bir tarihsel dilimdir T rkiye B y k Millet Meclisi i inde ve Meclis d nda sol ve kom nist partiler kurulabilmi , bunlar yeni bYe il Ordu Cemiyeti Hafi gizli T rkiye Kom nist Partisi T rkiye Halk tirakiyun F rkas Resmi T rkiye Kom nist F rkas 1920 y l , T rkiye tarihinin bu en ilgin ve en bilinmeyen y llar ndan biri,siyasi ya am m zda rne i olmayan farkl bir tarihsel dilimdir T rkiye B y k Millet Meclisi i inde ve Meclis d nda sol ve kom nist partiler kurulabilmi , bunlar yeni bir devletin kurulu s recinde g r lerini a klam ve siyasi m cadele i inde bulunmu lard Arka arkaya kurulan ve kapat lan d rt siyasi partinin mr n n s d bir lkenin tarihi i in ok k sa olan bu zaman aral na yak ndan bak nca,sonu lar kendisinden sonraki y llara ta an ve g n m zdeki nice ya amsal konunun bizim bug n ok yad rgayaca m z bir boyutta ya att na tan kl k, olduk a a rt c d r T rk burjuva devriminin ilk y llar , tek parti devri, so uk sava y llar , darbelerin damgas n vurdu u a r aksak y r yen demokrasili y llar, b t n bu d nemler ba ndan itibaren Kemalizm in er evesini belirledi i ideolojik bir iklimde ya anm t r Sonradan d nya konjonkt r ne uygun olarak Avrupa daki fa izm ve ABD nin r nga etti i kom nizm d manl da bu iklimde kendilerine yer bulmu tur Bu uzun d nemde ad m ad m olu turulan politikalar, ge mi e do ru adeta k dahi s zd rmayan perde vazifesi g rm , an lan partilerin kurucular , yay n organlar , m cadeleleri ve kapat lmalar yla birlikte T rkiye nin 1920 ve ncesi toplumsal ve siyasal ya am da unutulmaya b rak lm t r 1920 Y l ve Sol Muhalefet, s z konusu siyasi hareketlerin belgelerinden yola karak, bu karanl n bir nebze de olsun aralanmas n hedefliyor B yle bir al man n, b t n yaz lan ve s ylenenlerin tesinde en nemli amac , d nemin yeniden ve yeniden tart lmas na katk da bulunmak, olaylar , arka plan ndaki toplumsal doku ile birlikte ele alarak, kendi tarihsel perspektifi i inde sunmakt r.Ger ekte renkli,devingen ve sorgulayan bir d nemi zerinden neredeyse y z y l ge tikten sonra anlamaya al mak, bir tarih merak n n tesinde, T rkiye nin mevcut sorunlar n n, g ncel tart malar n ve bug n ya anan sanc lar n k kleri konusunda fikir verecektir.

  • ↠ 1920 Yılı ve Sol Muhalefet || Ü PDF Read by ☆ Hamit Erdem
   259 Hamit Erdem
  • thumbnail Title: ↠ 1920 Yılı ve Sol Muhalefet || Ü PDF Read by ☆ Hamit Erdem
   Posted by:Hamit Erdem
   Published :2019-05-08T17:41:57+00:00

  About “Hamit Erdem

  • Hamit Erdem

   Hamit Erdem Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the 1920 Yılı ve Sol Muhalefet book, this is one of the most wanted Hamit Erdem author readers around the world.

  436 thoughts on “1920 Yılı ve Sol Muhalefet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *